img

คณะการบัญชีและการจัดการ เข้าร่วมเจรจาสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการศึกษาดูงานผู้บริหาร และค่ายภาษาจีนสำหรับนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีนคณะการบัญชีและการจัดการ เข้าร่วมเจรจาสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการศึกษาดูงานผู้บริหาร และค่ายภาษาจีนสำหรับนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหาร และนิสิต            สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางเข้าร่วมเจรจาสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการศึกษาดูงานผู้บริหาร และค่ายภาษาจีนสำหรับนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) สำนักงานใหญ่ประจำกรุงปักกิ่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ รวมถึงการเจรจาหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่าง 2 สถาบัน กับ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี และมหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน     รวมถึงการพัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนิสิต ในการเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีน ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก ให้มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ทั้งนี้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ อาทิภาษา อาหาร ความเป็นอยู่โดยทั่วไป ตลอดจนระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้เปิดโลกทัศน์ของผู้เข้าร่วม เข้าใจถึงวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมที่แตกต่างกัน นำไปสู่การพัฒนาการปรับตัวอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอื่นๆ ได้ 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search