คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างขาติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างขาติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

เมื่อวันศุกร์ที่  8 ธันวาคม 2560  ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างขาติ  ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  ณ ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวให้โอวาทและจัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ จาก Faculty of Economics and Business, Jenderal Soedirman University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และUniversiti Brunei Darussalam  บรูไนดารุสซาลาม ซึ่งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิตอยู่ภายใต้ความร่วมมือและข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันในต่างประเทศ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส  สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ   และอาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานนานาชาติ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสอบถามปัญหา และอุปสรรคระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตในภาคเรียนถัดไป 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search