img

โครงการ “เสวนาการก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพและปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และ สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560”เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2560   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และ สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการ เสวนาการก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพและปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และ สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถโดย คุณเจนพจน์ ข่ายม่าน ผู้จัดการฝ่ายสายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยเช็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)  มาบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์เข้าทำงาน

 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search