img

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 จากบริษัท URS โดยคุณนิภาพร พงษ์สุวรรณคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้ารับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ  ISO9001:2015  จากบริษัท URS  โดยคุณนิภาพร  พงษ์สุวรรณ  

        เมื่อวันศุกร์ที่  24  พฤศจิกายน  2560   คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้ารับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ  ISO9001:2015  จากบริษัท URS  โดยคุณนิภาพร  พงษ์สุวรรณ เป็นกรรมการตรวจติดตามในครั้งนี้  ในการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบหลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานของ  ISO9001:2015  โดยคณะการบัญชีและการจัดการ ได้นำระบบบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อประเมินถึงประสิทธิผลในการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  ให้บรรลุตามนโยบายบริหารคุณภาพและวัตถุประสงค์ที่คณะฯ ที่ได้นำระบบมาใช้ และในการตรวจประเมินครั้งนี้กรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทบทวนบริบทองค์กร การวิเคราะห์ความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ครอบคลุมทุกข้อกำหนด และกรรมการตรวจประเมินได้กำหนดการตรวจประเมินครั้งที่  3  ในช่วงเดือนพฤษภาคม  2560  โดยขอตรวจติดตามในฝ่ายงานกิจการนิสิตและฝ่ายงานบุคคล 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search