img

โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตภาควิชาการตลาด หลักสูตร 4 ปีโครงการปัจฉิมนิเทศ หรับนิสิตภาควิชาการตลาด  หลักสูตร 4 ปี

ภาควิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตภาควิชาการตลาด  หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 16  ธันวาคม  2560 ณ ห้อง SBB801 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำหัวหน้าภาควิชาการตลาดเป็นผู้ประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการฯ และ อาจารย์ ดร.แคทลียา  ชาปะวัง ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา  และเป็นการพัฒนานิสิตสาขาวิชาการตลาดก่อนออกไปทำงานจริงให้มีความเป็นเลิศและมีศักยภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search