img

คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิตเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิตเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

               เมื่อระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ และอาจารย์ ดร.วราวุฒิ  วรานันตกุล  ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานนานาชาติ  พร้อมด้วย              คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เดินทางไปสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิตจากราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา               ในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนกัมพูชา โดยมีตัวแทนจากคณะต่างๆ       เดินทางไปแนะแนวหลักสูตร อาทิเช่น คณะเทคโนโลยี, คณะวิทยาการสารสนเทศ, คณะการท่องเที่ยว                 และการโรงแรม, คณะการบัญชีและการจัดการ, และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยผู้แทนแต่ละคณะฯ             ได้ทำการแนะแนว ให้คำแนะนำ แก่นักเรียนและนิสิตกัมพูชา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างทางเลือกให้แก่นักเรียนและนิสิตมากขึ้น และในการจัดดำเนินการสอบครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้าเป็นนักเรียนกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียน             ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและตั้งใจในการทำข้อสอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา               ให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search