img

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับนิสิตภาควิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี



เมื่อวันที่  22-24 ธันวาคม 2560   ภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับนิสิตภาควิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปีโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรัฐวรรณ มุสิก เป็นประธานโครงการ โครงการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  เลานำทา คุณสรรเสริญ กันมะโน และคุณณัฐพล ศรีจักรโคตร มาบรรยายให้กับนิสิตในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพด้านการทำบัญชีและสอบบัญชี” 

Comments

Search