img

คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ และอาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานนานาชาติ พร้อมด้วย นายนฤเบศร์ ศรีคำบ่อ ได้ร่วมต้อนรับและพูดคุยพร้อมแนะนำการเรียนการสอน วิธีการลงทะเบียนเรียน พร้อมอธิบายรายละเอียดรายวิชา ให้แก่นิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ภายใต้ข้อตกลงและความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน  จำนวน 2 คน จาก Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน คือ1. MS. SITI RA IDAH BINTI LBRAHIM 2.MS. MAS SAFWAN AWANG DAMIT ได้รับทราบซึ่งเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนในภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search