img

คณะการบัญชีและการจัดการ ต้อนรับอาคันตุกะ จาก Sangmyung University สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)คณะการบัญชีและการจัดการ ต้อนรับอาคันตุกะ จาก Sangmyung University  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ผู้บริหารและคณาจารย์  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์                                คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ และอาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานนานาชาติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสินี หมื่นไธสง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย และอาจารย์ ดร.คมกริช วงศ์แข หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับ ตัวแทนผู้บริหาร Ms.So Hee Kim จาก Sangmyung University สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  ในการนี้ ได้เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อเจรจาหาความร่วมมือและข้อตกลงทางด้านวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ซึ่งการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ ได้หารือแนวทางการแลกเปลี่ยนนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รวมถึงการเจรจาเรื่องการแลกเปลี่ยนบุคลากร ทางวิชาการในการเรียนการสอน รวมทั้งการทำวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ระหว่าง 2 สถาบัน  ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ชั้น 2  คณะการบัญชีและการจัดการ                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search