img

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Packageเมื่อระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด 
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Package" 
สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย ขึ้น โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้าง
ศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ . พิธีเปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยหลักการและเหตุผลที่สำคัญในการจัดโครงการฯ คือ ปัจจุบันนักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และบุคคลภายนอก ได้มีทำวิจัยและการเรียนการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในหลายสาขาเพื่อตอบสนองการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
และการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย และการทำวิจัยสำหรับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก สำหรับผู้ได้เข้าตำแหน่งวิชาการแล้วจะต้องมีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องตามที่สถาบัน
ต้นสังกัดเป็นผู้กำหนด สำหรับผู้ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ก็ต้องทำการวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นยังต้องมีการเผยแพร่
ในที่ประชุมวิชาการ (Conference) หรือตีพิมพ์ในวารสาร จึงทำให้ผู้วิจัยต้องมีวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายและทันสมัย การวิจัยเชิงปริมาณ
จำนวนมากต้องเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ทันสมัยหลายโปรแกรม เช่น 
โปรแกรม R Package ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นสูง ตั้งแต่การวิเคราะห์สถิต
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
จนถึงสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เช่น การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory factor Analysis), การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory factor analysis) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling) 
ซึ่งหลายคนอาจไม่ได้เรียนโปรแกรมใหม่ๆเหล่านนี้สมัยเรียนอาจเนื่องมาจากเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป จึงมีความต้องการที่จะศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้ 
สำหรับผู้ที่เคยศึกษามาแล้วอาจมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเพราะโปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้มีการปรับปรุงเป็นระยะๆเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับงาน 
ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หรือ งานวิจัยต่อไปทั้งนี้การอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 50 คน 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search