img

คณะการบัญชีและการจัดการ ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม การก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริหารงาน 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะการบัญชีและการจัดการ ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม การก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริหารงาน 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2561 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์  ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริหารงาน ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนื่องจากทั้งสามสถาบันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดีและมีชื่อเสียงด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและความเป็นนานาชาติที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน สังคมและประเทศชาติ  การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการบริหารงานของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านระบบการบริหารโดยรวม การพัฒนาการวิจัย งานวิเทศสัมพันธ์และการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานนานาชาติ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร การบริการวิชาการแก่ชุมชน และแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ซึ่งจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษาเป็นสำคัญ โดยมีรายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมโครงการฯ ดังต่อไปนี้

1.       ผศ.ดร.นิติพงษ์  ส่งศรีโรจน์

คณบดี

2.       ผศ.ดร.พรลภัส  สุวรรณรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

3.       อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

4.       อ.ดร.วราวุฒิ  วรานันตกุล

ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานนานาชาติ

5.       อ.ดร.การันต์  กิจระการ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6.       อ.ดร.สันติภาพ  สุขเอนกนันท์

ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7.       อ.ดร.พงศธร  ตันตะบัณฑิตย์

ผู้อำนวยการสำนักแผนและงบประมาณ

8.       นางกัญญารัตน์  พัฒนประสิทธิ์ชัย

บุคลากร

9.       นางสาวอัณณ์ภิศา  ราร่องคำ

นักประชาสัมพันธ์

10.   นางสาววิมาลา เมืองโคตร

นักวิชาการศึกษา

11.   นางสาวกรอุมา ลาภานุพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

12.   นายทรงภพ  จันทร์ลอย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

13.   นายภูมิพัฒน์ จันทร์ลอย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

14.   นายนฤเบศร์  ศรีคำบ่อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search