img

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตใหม่ เข้าประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม อำเภอวาปีปทุมเมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 งานประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตใหม่ เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางสาวอัณณ์ภิศา  ราร่องคำ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์เป็นวิทยากรและให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 60 คน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีจะเกิดความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอน แนวทางในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search