img

โครงการ Positioning และการอบรมเพื่อกำหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนภาควิชาบริหารการเงินเมื่อระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2561  ภาควิชาบริหารการเงิน คณะการบัญชีและการจัดการ จะดำเนินโครงการกำหนดอัตลักษณ์และปรับปรุงยุทธศาสตร์ภาควิชาบริหารการเงิน สำหรับคณาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการเงินสาขาวิชาการบริหารเงิน  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์  พูนผล   บรรยาย เรื่อง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร” คณาจารย์ภาควิชาฯ ทุกท่าน ระดมความคิดเกี่ยวกับ กำหนดอัตลักษณ์และปรับปรุงยุทธศาสตร์ภาควิชาบริหารการเงิน ความคาดหวังที่อยากให้เกิดขึ้นในภาควิชาบริหารการเงิน” และ แนวทางของความคาดหวังสู่ความสำเร็จซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการเงิน ให้มีประสิทธิภาพและกำหนดคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ในภาควิชาการบริหารการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยร่างปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงินออกแบบและกำหนดแผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน และวางแผนการทำกิจกรรมโครงการของภาควิชาบริหารการเงิน ให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อนิสิตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละชั้นปี

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search