img

คณะการบัญชีและการจัดการ จัด โครงการสัมมนา “การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ”เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะการบัญชีและการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนาหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวรายงาน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  โดย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอน ที่มุ่งมั่นพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ประกอบกับการก้าวทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการมุ่งมั่นให้นิสิต มีศักยภาพในการน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

 การจัดสัมมนาในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้แก่ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มาร่วมบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและปรับใช้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และช่วยพัฒนาประเทศ โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย คณาจารย์ และนิสิต กว่า 1,500 คน 

.............................................................................. 

งานประชาสัมพันธ์ และศูนย์บริการวิชาการ 

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search