img

โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์ 2561ภาควิชาการบัญชี  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  ในหัวข้อ ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด: เริ่มเลยตั้งแต่วันนี้... ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ประธานโครงการ ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดและปรับใช้เพื่อให้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ (ครูพี่เบิร์ด) และคณาจารย์ คณะกรรมการดำเนินงาน และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,215 คน

...........................................................

งานประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการวิชาการ

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search