img

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน AEC สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน AEC สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง SBB901 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธรคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน AEC สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรลภัส  สุวรรณรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯและอาจารย์กุลิสรา  ลิ้มสุวรรณ กรรมการและเลขานุการโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิต และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน AECได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 120 คน 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search