img

นิสิตสาขาวิชาการตลาด ได้เข้ารายงานผลการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 นิสิตสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้ารายงานผลการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ ต่อผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพล ศิระบูชา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ รักษาราชการแทนคณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย ได้ร่วมชื่นชม แสดงความยินดี และให้โอวาทต่อนิสิตได้นำไปปรับใช้ในเวทีการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป ซึ่งทีมนิสิตได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ในการสนับสนุนกิจกรรมในการแสดงออกซึ่งศักยภาพทางวิชาการ และวิชาชีพของนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
ผลการแข่งขันที่นิสิต ทีม Schumpeter ได้รับ จากการแข่งขันทั้ง 3 เวทีการแข่งขันประกอบด้วย 
1.ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดแผนธุรกิจ โครงการ TMA Business Canvas for Young Entrepreneur 2016 ด้วยเครื่องมือ Lean Canvas จัดโดย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร
2.ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยอันดับสอง ในการประกวดแนวคิดทางธุรกิจ ด้วยเครื่องมือ Lean Canvas โครงการ Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE จัดโดยสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย
3.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการ Pitching แนวคิดทางธุรกิจ ด้วยเครื่องมือ Lean Canvas ในกิจกรรมงาน Startup Hack โครงการ Startup Thailand & Digital Thailand ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ทีม Schumpeter เป็นนิสิตสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย
1.นายติ่งทอง แก้วสิลา 
2.นายองค์อาจ โพนพุฒ 
3.นางสาวเบ็ญญาทิพ สีทาวัน 
4.นายพิสิฐ รวิวรรณ 
5.นายเจตริน ขันธ์วรวงศ์

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินการของทีม ประกอบไปด้วย
1.อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
3.อาจารย์พิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์
4.อาจารย์อ.ณัฏฐ์ ธารเจริญ

---------------------------------------------
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search