img

เสวนา “Personal Branding” และประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน Singha Biz Courseเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักกิจการนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด  ได้จัดกิจกรรมเสวนา “Personal  Branding” และประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน  Singha Biz Course  ณ ห้อง SBB 903 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการกล่าวต้อนรับคณะบุคลากรจาก บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด โดยโครงการที่จัดขึ้นนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกได้ ทำงานจริง ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด  และบริษัทในเครือ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จากกูรูระดับประเทศในหลากหลายสาขาวิชา มาให้ความรู้และแนะนำนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search