img

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู
---------------------------------------------
คณะการบัญชีและการจัดการ (Mahasarakham Business School , MBS) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองบริการการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู
.
โดยวิทยากรและนักประชาสัมพันธ์ของคณะฯ นำโดยพี่กวาง วัลภ์วดี มณีโชติ และพี่มุ้งมิ้ง นางสาวมุจลินท์ อาจวิชัย นิสิตสาขาวิชาการบัญชี โดยวิทยากรของคณะฯ พบปะพูดคุยกับน้อง ๆ นักเรียน ในเรื่องสาขาวิชาที่เปิดสอน, ระบบการจัดการเรียนการสอนและอื่น ๆ
.
คณะฯ ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และน้อง ๆ นักเรียนที่น่ารักทุกคนของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภูที่ให้ความสนใจในหลักสูตรการเรียนการสอนและให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดี ขอบคุณจากใจ แล้วพบกันในปีการศึกษา 2560 ที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
---------------------------------------------
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search