img

สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะการบัญชีและการจัดการ จัดโครงการ “เทคนิคการเขียน Resume อย่างมืออาชีพ”สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะการบัญชีและการจัดการ จัดโครงการ “เทคนิคการเขียน Resume อย่างมืออาชีพ” ในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 – 7 เมษายน 2561 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บธ.บ.) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ“เทคนิคการเขียน Resume อย่างมืออาชีพ” สำหรับนิสิตสาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และนิสิตผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตได้เรียนรู้ทักษะการเขียนใบสมัครงาน เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และเป็นที่ต้องการของตลาดงานตามเป้าหมายในอนาคต อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นภาษาหลัก ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย ประธานโครงการฯ ได้ให้โอวาทแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ แสงมหาชัย, อาจารย์ภควรรธก์ คูบุญอารักษ์ และอาจารย์ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วยโดยมีนิสิตสนใจ เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 40 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search