img

โครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต ในการสอบ TOEIC” สาขาวิชาการบัญชีข่าวโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต ในการสอบ TOEIC” สาขาวิชาการบัญชี ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2561 – วัน 22 เมษายน 2561 หลักสูตรบัญชีภาษาอังกฤษ (บธ.บ.) สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ“เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในการสอบ TOEIC” สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และนิสิตผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง พูด อ่าน การเขียนโครงสร้างหลักไวยากรณ์ รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นภาษาหลัก ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ ในการใช้ทักษะต่างๆ ซึ่งจะนำไปพัฒนาต่อยอด ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ ได้ให้โอวาทแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย ประธานโครงการฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ แสงมหาชัย,อาจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี ได้ให้เกียรติ เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วยโดยมีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 50 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search