img

โครงการ “กำหนดอัตลักษณ์และปรับปรุงยุทธศาสตร์ภาควิชาการจัดการ”ประจำปีการศึกษา2560เมื่อระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาการจัดการ  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการกำหนดอัตลักษณ์และปรับปรุงยุทธศาสตร์ ภาควิชาการจัดการประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อมฤต สมพงษ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานในการเปิดโครงการ  และอาจารย์  ดร.วราวรรณ ชูวิรัช อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ    ประธานโครงการ กล่าวรายงานถึงวัติถุปรสงค์ของการจัดโครงการในครั้งเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ในภาควิชา ได้ออกแบบและกำหนดแผนการสอน การวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆ และร่วมกันกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนิสิต ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงาน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และกำหนดตำแหน่งของแต่ละสาขาวิชา ให้มีความแข็งแกร่งในเชิงวิชาการและเป็นที่ต้องการของผู้เรียน ตลอดจนมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

******************************************

งานประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

Search