img

ภาควิชาบริหารการเงินจัดโครงการฝึกอบรม “จิตอาสาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม”เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาบริหารการเงิน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “จิตอาสาและอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตภาควิชาบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และเพื่อให้ได้รับการอบรมในด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  คณาจารย์และบุคลากร นิสิตสาขาวิชาการบริหารการเงิน ชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้รับฟังบรรยาย เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนิสิต โดยวิทยากร พระครูรัตนาภิรมย์ (หลวงพ่อภิรมย์ ผลิโก)

 

                                                                                      

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search