img

การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ครั้งที่ 3เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคม 
เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ" ครั้งที่ 3 สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย ขึ้น  โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ และพิธีเปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยหลักการและเหตุผลที่สำคัญในการจัดโครงการฯ คือ ปัจจุบันนักวิชาการ นักวิจัย 
ได้มีการเรียนการทำวิจัยเชิงปริมาณในหลายสาขาเพื่อตอบสนองการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การทำวิจัยสำหรับแหล่งทุนภายในและภายนอกสำหรับผู้ได้เข้าตำแหน่งวิชาการแล้วจะต้องมี 
การทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นยังต้องมีการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร จึงทำให้ผู้วิจัยต้องมีวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย
การวิจัยเชิงปริมาณจำนวนมากต้องเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ทันสมัยหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม SPSS หรือ AMOS 
และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นสูง ตั้งแต่การวิเคราะห์สถิตเชิงพรรณนา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจนถึงสถิติเชิงอนุมาน เช่น โมเดลสมการโครงสร้าง ซึ่งหลายคนอาจไม่ได้เรียนโปรแกรมเหล่านี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ที่เคยศึกษามาแล้ว
อาจมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้การอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 50 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search