img

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เสวนาในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2561 และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย”เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1เสวนาในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2561 และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 

                       ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้แนวโน้มเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญเทคนิคต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ  

                       นำมาต่อยอดเพื่อสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและหน่วยงาน  โดยมีทุนสนับสนุนในการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย และสามารถเขียนบทความวิจัย 

                       เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติได้

การอบรมในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากวิทยาที่มีความรู้ความสามารถ นำโดย
1.ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร

2. ผศ.ดร.อัษฎา จินตกานนท์

3. ผศ.ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งนิสิต บุคลากร บุคลภายนอก และนักวิชาการ สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 320 คน

                                               

 

 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search