img

โครงการพัฒนาและสอบประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี      โครงการพัฒนาและสอบประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี


เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561  ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ดำเนินการจัดโครงการ
พัฒนาและสอบประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีขึ้น ณ ห้อง SBB-803

ชั้น 8 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มทักษะและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อประโยชน์ อาทิ การเข้าทำงานในองค์กรนานาชาติ การติดต่อเจรจาการค้า และด้านการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

อีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

ในการกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทในครั้งนี้ โดยมี  อาจารย์ ดร.วราวุฒิ  วรานันตกุล  ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานนานาชาติ คณะการบัญชีและการจัดการ  ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ

และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้ง อาจารย์ ดร.พงศธร ตันตระบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการสำนักแผนและงบประมาณ, 

 อาจารย์ ดร.อรวรรณ วรานันตกุล, อาจารย์ ดร.ณศิว์ ชูวิรัช และ Mr.Andrew Ronald Cottam เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และการจัดโครงการในครั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมมากกว่า 160 คน
Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search