img

โครงการ Writing for Business and Academic      โครงการ Writing for Business and Academic


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561  สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาควิชาการบัญชี ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ได้จัดพิธีเปิดโครงการ “Writing for Business and Academic” ขึ้น ณ ห้อง Hall of Fame ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ซึ่งโครงการฯ นี้จะดำเนินการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2561  ถึงวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ ห้อง SBB-506 ชั้น 5  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตในด้านการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจำนวนมาก และมีนิสิตระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาอื่นๆ โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อประเมินความสามารถของตนเองทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ซึ่งนำไปสู่การตระหนักและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองที่สูงขึ้น ตลอดจนนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการสมัครงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส  สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ในการกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้ง โดยมี อาจารย์ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และโครงการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิชช์ รอบคอบ, อาจารย์ภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์  และอาจารย์ธมลวรรณ วงศ์นรา  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และในการจัดโครงการครั้งนี้ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 50 คน
Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search