img

โครงการ บัญชีครัวเรือนวิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวายบ้านวังไผ่ ขึ้น ณ บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โครงการบัญชีครัวเรือนวิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวายบ้านวังไผ่ ขึ้น ณ บ้านวังไผ่  ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

              เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการ บัญชีครัวเรือนวิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวายบ้านวังไผ่ ขึ้น ณ บ้านวังไผ่  ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้าใจและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถทำให้บริหารจัดการด้านการเงินครัวเรือนได้เป็นอย่างดีและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวและกลุ่มวิสหกิจชุมชนต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ศรีรุ่งรัตน์  สุดสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีประชาชนและเยาวชนที่สนใจ ของหมู่ 4, 7,18 บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 80 คน


Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search