img

โครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวายบ้านวังไผ่ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0      โครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวายบ้านวังไผ่ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

             เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ภาควิชาการจัดการ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวายบ้านวังไผ่ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้อง SBB1003 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวายบ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาแนวคิดในการดำเนินการโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เพื่อผลักดันให้ชุมชนเครื่องจักสานหวายบ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เข้าสู่มาตรฐานวิสาหกิจชุมชนทันสมัย หรือ Smart SMEs เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มั่นคง ยังยืนและสืบสานภูมปัญญาภายใต้การมีส่วนร่วมศึกษาของกลุ่มผู้ผลิต อาจารย์ และนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันจะส่งผลต่อการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ คุณเอกกมล  จันโทริ ผู้บริหารบริษัท สยามพาราดิม (Social Enterprise) จำกัด บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเช้า และคุณอมรรัตน์  มะเลิศ รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวายบ้านวังไผ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวาย ในช่วงบ่าย ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 200 คน และลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 40 คน
Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search