img

โครงการเสวนาเปิดโลกทัศน์เรียนรู้ สร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจบันเทิงและบริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้าโครงการเสวนาเปิดโลกทัศน์เรียนรู้ สร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจบันเทิงและบริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า 
    
            เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณาสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการเสวนาเปิดโลกทัศน์เรียนรู้ สร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจบันเทิงและบริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติ จาก คุณสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 และ ดร.กิตติชัย อัครวิมุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียนให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนิสิตให้เกิดกระบวนการคิดที่แตกต่าง จากประสบการณ์จากผู้บริหารของบริษัทชั้นนำระดับประเทศที่ประสบความสำเร็จ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตต่อไปในอนาคต

ภาพ ธีรศักดิ์ พาโคกทม
ข่าว อัณณ์ภิศา ราร่องคำ
ที่มา ภาควิชาการจัดการ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search