img

สงกรานต์ออเจ้าสำเภาฟ้า 2561เมื่อวันที่  9 เมษายน 2561 คณะการบัญชีและการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ สงกรานต์  ออเจ้า สำเภาฟ้า 2561  ณ ลานสนามหญ้าหน้าอาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  ส่งศรีโรจน์  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.การันต์ กิจระการ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมการทรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสเพื่อขอพร ซึ่งถือเป็นการแสดงความเคารพต่อคณะผู้บริหารและผู้อาวุโส ของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย  และภายในงานมีการจัดการประกวดร้องเพลงและเครื่องแต่งกาย  ของบุคลากร  คณะการบัญชีและการจัดการ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search