img

โครงการ “การจัดการความรู้เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2560เมื่อวันที่  4 เมษายน  2561  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ การจัดการความรู้เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์  ส่งศรีโรจน์  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คุณกัมปนาท  อาชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายหลักสูตรและระดับคณะ Workshop “แนวทางและวิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิธีการบันทึกข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง และเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินในระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพ  การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (E-QA)

 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search