img

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เปรียบเทียบมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและการจัดทำงบการเงินของกิจการ NPAEs และ SMEsเมื่อระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เปรียบเทียบมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและการจัดทำงบการเงินของกิจการ NPAEs และ SMEs สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขึ้น โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ พิธีเปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ 
โดยหลักการและเหตุผลที่สำคัญในการจัดโครงการฯ คือ  การดำเนินกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือ NPAE และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มหลักที่มีส่วนช่วยในการสร้างงานและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานของกิจการ NPAE และ ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาสำคัญทางด้านการจัดทำบัญชี ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ ทั้งนี้สาเหตุอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น นักบัญชีของกิจการขาดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี รายงานทางการเงินและการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้อง ผู้บริหารเองไม่ทราบถึงข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี หรือผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถอธิบายงานที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริหารกิจการเข้าใจได้ เป็นต้น ทั้งนี้การอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Comments

Search