img

โครงการ “กำหนดอัตลักษณ์และปรับปรุงยุทธศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ”เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ กำหนดอัตลักษณ์และปรับปรุงยุทธศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจประจำปีการศึกษา 2560    ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อาจารย์ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ ประธานโครงการ กล่าวรายงาน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยร่วมกันประชุม หารือ ร่วมกันจัดทำ มคอ. รวมทั้งออกแบบและกำหนดแผนการเรียนรู้  แผนการทำกิจกรรม โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search