img

โครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดงานสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)”โครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดงานสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะการบัญชีและการจัดการ  ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา หัวข้อเรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดงานสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ขึ้น ณ ห้อง SBB1103  ชั้น11 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณ น้ำผึ้ง ระเมียดดี Professor Dr.Leon Schjoedt อ.พิมพ์กานต์ สุวรรณธาดา และ ศิษย์เก่า คุณณัฐริกา อุ่นจางวาง มาร่วมเป็นวิทยากร และการเสวนา เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดงาน โดยการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา และตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพของตนในอนาคต ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 45 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search