img

โครงการฝึกปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ ( Product Design for Business )เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับ หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม  จัดโครงการฝึกปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ ( Product Design for Business )  ณ ห้องประชุมสยามฮอล์ล โรงแรมสยามธารา พาเหรด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรมคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้กับอาจารย์ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถพัฒนาแนวคิดเชิงธุรกิจวัตกรรม
(
Innovative  Business Idea) ให้ใส่รูปแบบดำเนินธุรกิจ (Business Model) และการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
(
Prototype) และเป็นเวทีให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์นำเสนอแผนธุรกิจในระยะเวลาจำกัด และการตอบคำถามจากคณะกรรมการหรือนักลงทุน (Pitching) เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริงก่อนลงมือทำธุรกิจจริงในโอกาสโดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม  นำโดย
1.ดร.อัฐวุฒิ จ่างวิทยา  ตำแหน่ง 
Innovation Design & Consultancy
2.ว่าที่ ร้อยเอก ภก. ดร.วฤษฎิ์  อินทรมา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
3.อาจารย์ ดร.เพิ่มศักดิ์  สุวรรณทัต ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
4.คุณจิระณัฐ จิรสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส กลยุทธ์และบริหารผลงาน ธนาคารเกียรตินาคิน

มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและให้แนวคิดกับนิสิตทุกคนเพื่อนำความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

…………………………………………………..

งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

www.facebook.com/mbsmsu1

 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search