img

โครงงานที่นิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงงานที่นิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้จัดทำร่วมกับสถานประกอบการ ณ ห้อง Hall of Fame อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกล่าวเปิดและให้โอวาสแก่นิสิตปฏิบัติงานสหกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการตลาด รุ่นที่ 38 ที่ออกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 3 พฤษภาคม รวมระยะเวลา 4 เดือน รวมทั้งสิ้น 18 คน 
……………………………………… 
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ 
คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
www.facebook.com/mbsmsu1

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search