img

โครงการพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21 ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี : การสร้าง Infographic ด้วย ILLustrator
เมื่อระหว่างวันที่
 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรา เอราวัณ กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต ในด้านการใช้เทคโนโลยี โดยการเปิดโอกาสให้นิสิตเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในสายงานวิชาชีพด้านการตลาด  โดยการอบรมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความสามารถ นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ  เทียนมงคล  หัวหน้าศูนย์วิจัยดิจิทัลคอนเทนน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาจารย์เอกลักษณ์  แสงเดือนฉาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search