ประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559ขอประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศุึกษา
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (ขึ้นรับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
**************************************************************************
ประเภทผลการเรียนดีเด่นระดับคณะฯ โดยนิสิตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า ที่มีผลการเรียน 3 ภาคเรียนขึ้นไป
2. ผลการเรียนอยู่ในลำดับสูงสุด 1-10 ของคณะฯ หรือ เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ที่คณะฯ พิจารณาว่าสมควรเป็นผู้ได้รับทุน เช่น 
***เป็นนิสิตที่ประพฤติตัวดี/เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิต /เป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ไม่ใช่แค่เรียนเก่งอย่างเดียว)
.....................................................................

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 พฤศจิกายน 2559 
ส่งใบสมัครที่ ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ

....................................................................

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม + ใบสมัคร อยู่ในไฟล์ที่แนบมา ได้ที่นี่ี

ไฟล์แนบ : 11112016155232.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search