img

ทีมเมล็ดพันธุ์ชีวิต “โครงการเมล็ดพันธ์ปันน้ำใจสู่ชุมชน”ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ระดับประเทศ)คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สนับสนุนให้นิสิตได้ส่งแผนพัฒนาชุมชนเข้าแข่งขันกิจกรรม โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ทีมเมล็ดพันธุ์ชีวิต โครงการเมล็ดพันธ์ปันน้ำใจสู่ชุมชน”  ที่ทางคณะฯได้ส่งเข้าแข่งขัน ได้ผ่านเข้าการคัดเลือกจากจำนวน 20 ทีมสุดท้าย (ในระดับประเทศ) และเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ (Final) จนทำให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ระดับประเทศ)  ซึ่งได้รับรางวัลมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 280,000 บาท โดยมี รางวัลสถาบันการศึกษา 100,000 รางวัลทีมนิสิตนักศึกษา 150,000 บาท และรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษา 30,000 บาท โดยมีนิสิตสาขาวิชาการจัดการการประกอบการ การเงิน การตลาด และนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 10 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

1. นาย.เกียรติจรัส แก้วพวง        รหัสนิสิต 56010916708

2. นางสาวพรกมล พวงพันธ์        รหัสนิสิต 56010913034

3. นางสาวตรงเขต ศรีบัวคม        รหัสนิสิต 58010915526

4. นางสาวเจนจิรา กองลั่น         รหัสนิสิต 58010910455

5. นางสาวศศิวิภา พานโน          รหัสนิสิต 57010914170

6. นางสาวชนัญชิดา เตมีศักดิ์      รหัสนิสิต 57010914317

7. นางสาวจิรนันท์ โดนโยทา       รหัสนิสิต 58010915512

8. นางสาวสุขฤดี เผือดนอก        รหัสนิสิต 58010915615

9.  นางสาวสุนารี สาธุการ         รหัสนิสิต 58010915577

10.นางสาวจุฑารัตน์ พุ่มจีน        รหัสนิสิต 58010910453
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ และ อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ จากภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

www.facebook.com/mbsmsu1

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search