img

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือก และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศการดำเนินงานโครงการนี้ ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนนิสิต ทั้งสิ้น 51 คน  โดยโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะของนิสิตด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคุณลักษณะพึงประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งของบัณฑิตในปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศ เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่ที่แตกต่างไปจากบริบทความเป็นไทย ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง เพื่อรับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น อาทิ ภูมิอากาศ กฎหมาย และบริบทสังคมนั้นๆ เป็นกิจกรรมที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อทำให้นิสิตได้เตรียมตัวและสามารถปรับตัวระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ได้รับความร่วมมือจากนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิตผู้เข้าร่วม รวมถึงการแนะนำการเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิต ณ ต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  และอาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานนานาชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายสาขาวิชา นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, อาจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ, อาจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญเหลือ, Mr.John Davie อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, อาจารย์อรรถพล หมู่มี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และอาจารย์อนุพงศ์ สุขประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

เนื้อหาข่าว   ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

ผู้เขียนข่าว   นายนฤเบศร์  ศรีคำบ่อ  

ผู้ตรวจทานข่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search