ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 40000 บีทียู จำนวน 28 ชุด (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 40000 บีทียู จำนวน 28 ชุด (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์แนบ : 20062018142201.pdf

Comments

Search