ประกาศร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดซื้อโต๊ะห้องประชุม/สำนักงาน จำนวน ๑๐๐ ตัว และโต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน ๖๐ ตัวประกาศร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดซื้อโต๊ะห้องประชุม/สำนักงาน จำนวน ๑๐๐ ตัว และโต๊ะอ่านหนังสือ  จำนวน ๖๐ ตัว  ไฟล์แนบ : 25062018162159.pdf

Comments

Search