img

โครงการพัฒนาป่าโคกข่าวและชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2561 คณะการบัญชีและการจัดการ  ได้ร่วมกับ  5 สถาบันและคณะฯ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้จัดโครงการพัฒนาป่าโคกข่าวและชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในจังหวัดมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กนกกุล มาเวียง   กล่าวเปิดโครงการและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการบริการชุมชนที่จัดขึ้นในครั้งนี้  โดยทางมหาสารคามให้ความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ / การคัดเลือกและลำดับความสำคัญของโครงการ ลักษณะโครงการรูปแบบต่างๆ / องค์ประกอบของแผนโครงการ และลักษณะแผนโครงการที่ดีและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนร่างโครงการ นำเสนอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยทางคณะการบัญชีและการจัดการ  ได้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ นำโดย 1.อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  2.อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร จาก ภาควิชาการจัดการ  3. อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ จาก ภาควิชาการจัดการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ร่วมโครงการ  นอกจากยังมี คณะที่เข้าร่วมโรงการในครั้งนี้  ได้แก่ คณะการบัญชีและการจัดการ ,คณะการท่องเที่ยวและการโครงแรม,คณะวิทยาการสารสนเทศ,คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 -------------------------------------------------- 

งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ 

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Website : www.mbs.msu.ac.th 

Facebook Fanpage : www.facebook.com/mbsmsu1

Comments

Search