img

เก็บข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้ทำการลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อทำการเก็บข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลโครงการ โดยทางคณะการบัญชีและการจัดการได้มีผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และเจ้าหน้าที่ ที่เป็นกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หาข้อมูลในครั้งนี้ นำโดย 1.อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ 2.อาจารย์ ดร. ธัญญธร ศรีวิเชียร 3.อาจารย์ ดร.อมฤต สมพงษ์ 4.อาจารย์ดร. ธัญกมล ปะละฤทธิ์ 5.นางมนัสนันท์ ช่อประพันธ์ 6.นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ 7.นางสาววัลภ์วดี มณีโชติ 
--------------------------------------------------
 งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Website : www.mbs.msu.ac.th 
Facebook Fanpage : www.facebook.com/mbsmsu1

Comments

Search