img

คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ลงพื้นที่ตำบลห้วยแอ่ง จังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ตำบลห้วยแอ่ง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเก็บข้อมูลพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคณะกรรมการที่ดูแลสวัสดิการชุมชนห้วยแอ่งโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับคณะกรรมการ ตำบลห้วยแอ่ง ร่วมให้ข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำบัญชีของชุมชน ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัด ประธานโครงการให้เกียรติกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ตำบลห้วยแอ่งในครั้งนี้ เพื่อขอข้อมูลด้านสวัสดิการชุมชนเพื่อร่วมกันปรับปรุง และร่วมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นร่วมกันด้านการทำบัญชีและระบบบัญชี เพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพและสามารถบูรณาการใช้ได้ในระยาว เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านในตำบลห้วยแอ่งที่เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว โดยทางคณะการบัญชีและการจัด โดยทางคณะการบัญชีและการจัดการได้มีผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และเจ้าหน้าที่ ที่เป็นกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หาข้อมูลในครั้งนี้ นำโดย 1.อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ3.อาจารย์ ดร.อมฤต สมพงษ์ 4.อาจารย์ดร. ธัญกมล ปะละฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี 5. อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ จาก ภาควิชาการจัดการ 5.นางมนัสนันท์ ช่อประพันธ์ 6.นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ 7.นางสาววัลภ์วดี มณีโชติ 
-------------------------------------------------- 
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 Website : www.mbs.msu.ac.th 
Facebook Fanpage : www.facebook.com/mbsmsu1

Comments

Search