img

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชนหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบเมื่อระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561ศูนย์บริการวิชาการ  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชนหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ ขึ้น
สำหรับผู้จัดการสำนักงาน ผู้บริหารโครงการ และบุคลากรในสำนักงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
.
โดยพิธีเปิดโครงการฯ ศูนย์บริการวิชาการได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ
อาจารย์ ดร.อิจฉริยา อิสสระไพบูลย์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยหลักการและเหตุผลที่สำคัญของการจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก   
การทำงานในองค์กรตำแหน่งงานที่มีความสําคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จ     คือ ตำแหน่ง "ผู้ดูแลระบบงานสำนักงานและงานธุรการ" เพราะอยู่ในตำแหน่งงานที่ต้องประสานงานและ
ประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่องาน ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้างและวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่งผู้ดูแลระบบที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
.
โดยหลักการและเหตุผลที่กล่าวมา “ศูนย์บริการวิชาการ” ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ดำเนินงานตามแผนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 
ในเรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
สังคมและประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์และเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานสำนักงานและธุรการ รวมถึงส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการสำนักงาน  ผู้บริหารโครงการหัวหน้าธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เลขานุการ และบุคลากรในสำนักงานให้มีความพรัอมในทุกด้าน 
ครอบคุลมงานด้านการบริหารจัดการงานธุรการอย่างครบวงจรและเป็นระบบ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีเทคนิคการบริหารเวลา เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และรับมือกับภารกิจประจำวันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยการอบรมในครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการได้เรียนเชิญ ดร.สุรชาติ กิ่มมณี ประธานบริษัท ฮิวแมน โซลูชั่นส? จํากัด  ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีชื่อเสียงและมีความรู้ ความสามารถ ให้เกียรติกับคณะฯ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาให้ความรู้ในเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน ในครั้งนี้
-------------------------------------------------- 
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Website : www.mbs.msu.ac.th 
Facebook Fanpage : www.facebook.com/mbsmsu1

Comments

Search