ประกาศปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา 2561ประกาศปฏิทินและหลักเกณฑ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตระบบปกติ 4 ปี และนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า สามารถดำเนินการยื่นเรื่องขอฝึกฯ ได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ สำนักงานชั้น 1 อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ ในวันและเวลาราชการ โดยนิสิตต้องยื่นออนไลน์ในระบบ http://mbs.msu.ac.th/internship/ ก่อนแล้วจึงนำส่งเอกสารที่ฝ่ายกิจการนิสิต
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ไฟล์แนบ : 09072018144638.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search