ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา การจ้างเหมาบริหารห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา การจ้างเหมาบริหารห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไฟล์แนบ : 17072018112221.pdf

Comments

Search