img

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาและอบรมคุณธรรมจริยธรรมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาการบริหารการเงิน  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการฝึกอบรม “จิตอาสาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม”  
ณ วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  นำโดยอาจารย์ ดร.ชินภัทร  คันธพนิต และนิสิตสาขาการบริหารการเงิน ชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 200 คน

ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสาขาการบริหารการเงินได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และได้รับการอบรมในด้านพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและความซื่อสัตย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search